اعضای BFA
ako

محمد آکو

مدیرعامل
IMG_20210315_181205_8725788966794500932

علی احمدپور

رئیس هیات مدیره
IMG_20210315_181612_5724513003997268992

هادی مختاری

نائب رئیس هیات مدیره و مدیر بازرگانی