آنتی فوم پودری

آنتی فوم پودری صورت جامد و محلول در آب است که همانند موارد قبل آلودگی برای محیط زیست ندارد و واکنش پذیری کمی دارد. ضدکف پودری عامل حذف کننده کف ناخواسته به دست آمده در یک واکنش شیمیایی که بر پایه پودر عمل می کند.

آنتی کف های پودری در اصل ضد کف هایی بر پایه روغن و حامل ذرات ریزی همچون سیلیس هستند. و در واقع اینگونه مواد به محصولات پودری مثل سیمان، گچ و مواد شوینده اضافه می شوند.